Trophy Point & Driver - GT Championships

27 ธ.ค. 2559

Trophy

รางวัล FIA Endurance มีไว้สำหรับนักขับ LMP1 (โดยมีเงื่อนไขว่าต้องมีรถแข่งขันในทีมอย่างน้อย 3 คันมีส่วนร่วมตลอดทั้งฤดูกาล)

Safty Car Procedures & Championship Points

ในการณีที่การแข่งขันถูกยกเลิกโดยผู้อำนวยการแข่งขัน และไม่สามารถกลับมาแข่งใหม่ได้จะไม่มีคะแนนสำหรับนักแข่งเลย โดยผู้นำในการแข่งขันที่ระยะได้กว่า 2 รอบ คะแนนครึ่งคะแนนจะมอบให้แก่ผู้นำที่สามารถทำการแข่งขันได้มากว่า 2 รอบ แต่ใช้เวลาได้กว่า 75% ของเวลาทำการแข่งขันปกติ

Driver's Grade (ระดับนักแข่ง)

Platinum: นักแข่งระดับมืออาชีพถือว่าเป็นนักขับที่รู้จักไปในระดับนานาชาติด้วยอายุต่ำกว่า 50 ปีและไปตามที่กำหนดโดยกฎระเบียบทางเทคนิคที่ใช้บังคับ

Gold: นักขับระดับกึ่งอาชีพในการแข่งขันระดับสากลหรือนักขับที่มีความโดดเด่นในตัวเองในระดับการแข่งขันระดับนานาชาติ

Silver: นักขับระดับสมัครเล่นต้องมีอายุต่ำกว่า 30 ปีและต้องไม่ผ่านเกณฑ์บังคับของประเภท A (Platinum) และประเภท B (Gold)

Bronze: นักขับระดับสมัครเล่น เป็นนักขับคนใดก็ตามที่ถือใบอนุญาติขับรถในระดับ International B Licence โดยปราศจากการบันทึกในด้านความสำเร็จในแวดวงมอเตอร์สปอร์ต แต่ระดับประสิทธิภาพของคนนั้นสามารถพิจารณาให้อยู่ในระดับ Bronze ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ Common Regulations(กติกาทั้วไป)

Back to top